Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michał Spisaka

spisak baner.jpg68c2adfae48202af66bc6a85892a16a2
Aktualności Portal Wydarzenia Mapa strony Galerie
grafikaborder
Regulamin Konkursu
29/07/2009
Administrator
 
 
 
 

I  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  MUZYCZNY  im.  MICHAŁA  SPISAKA w DĄBROWIE  GÓRNICZEJ

 

REGULAMIN

 

I

1. I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej jest organizowany przez Gminę Dąbrowa Górnicza oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która sprasowuje także opiekę merytoryczną. Głównym organizatorem i koordynatorem Konkursu z ramienia Gminy jest Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Konkurs odbędzie się w dniach od 16 - 27  września 2007r.
2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich i zagranicznych artystów muzyków.
3. Konkurs odbywać się będzie corocznie. W każdym kolejnym roku w innych specjalnościach.

 

II.

1.Konkurs w roku 2007 jest otwarty dla muzyków urodzonych po 16 września 1978r.
2.W roku 2007 Konkurs będzie odbywał się w trzech oddzielnych specjalnościach:
a. obój,
b. klarnet,
c. fagot.

 

III.

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu zgłoszenia, wypełnione czytelnie drukowanymi literami, w terminie do 15. 06. 2007r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Urząd Miejski - Wydział Kultury
ul. Graniczna 21
41- 300 Dąbrowa Górnicza
tel.+48  32  295 67 98, +48  32  295 68 96
fax + 48  32  295 69 51
e- mail: poczta@konkurs-spisak.pl

 

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału dostępne na stronie internetowej: www.konkurs-spisak.pl

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. krótką notę biograficzną (do wykorzystania w Programie Konkursu),
2. kopia dokumentu tożsamości,
3. trzy aktualne fotografie portretowe na błyszczącym papierze (format 9 x 12 ) do wykorzystania w programie Konkursu  i publikacjach prasowych.
4.dowód wpłaty wpisowego w wysokości 40 Euro lub ich równowartość w PLN przeliczonej według kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty, przekazanego na  konto: Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Wojska Polskiego 52: Bank Śląski O/ Dąbrowa Górnicza nr 23 1050 1272 1000 0022 2901 3418 z dopiskiem"I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka".                       
5. zgłoszenie niekompletne  oraz po terminie 15.06.2007r. nie będzie przyjęte.
Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

IV.

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
2.W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przewidują przeprowadzenie eliminacji wstępnych (zamkniętych), bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.
3. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu oraz o faktycznym  terminie ewentualnych eliminacji wstępnych organizatorzy powiadomią pisemnie lub telefonicznie do dnia 30.06.2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

V.

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z :
- wykonaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów),
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1.utrwalenie,
2.zwielokrotnienie w każdej technice,
3.wprowadzenie do obrotu handlowego,
4.wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internetu lub innej,
5.publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
6.wystawianie,
7.wyświetlanie,
8.najem,
9.dzierżawa,
10.nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,
11.równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez organizatorów Konkursu.

 

VI.

1.Uczestnicy ponoszą koszty podróży, wyżywienia oraz  zakwaterowania*.
*W przypadku zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Muzycznej  w Katowicach, koszt ponosi organizator.
2.Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem na koszt własny. W innym przypadku można zgłosić zapotrzebowanie na akompaniatora równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu, wówczas akompaniatora odpłatnie - w kwocie 15 Euro lub ich równowartości w PLN, zapewnia organizator. (dotyczy ewentualnych eliminacjach wstępnych oraz I i II etapu).
3.Organozatorzy zapewniają uczestnikom  pomieszczenia do ćwiczeń.
4.Uczestnikom dopuszczonym do III etapu zapewnia się odbycie jednej ewentualnie dwóch prób z orkiestrą.

 

VII.

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu  dzień przed wyznaczonym terminem. ( siedziba i jej adres oraz termin ewentualnych eliminacji wstępnych zostaną wskazane w terminie późniejszym w pismach zawiadamiających o przyjęciu zgłoszenia do konkursu ).

 

VIII.

1. Wszystkie etapy przesłuchań konkursowych będą przeprowadzone publiczne, poza ewentualnymi eliminacjami wstępnymi.
2. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów.
3. Ze względów organizacyjnych, z ważnych powodów, za zgodą Przewodniczącego Jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
4. Do I etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 21 uczestników danej specjalności, do II etapu nie więcej niż 10 uczestników danej specjalności, a do III finałowego nie więcej niż 4 uczestników danej specjalności. W wyjątkowej sytuacji Jury ma prawo zwiększyć ilość o 1 osobę w każdym etapie i specjalności.

 

IX.

P R O G R A M     K O N K U R S U

 

 

O B Ó J

 

I  ETAP - 3 utwory

a) G. Ph. Telemann - Jedna z XII Fantazji na flet solo w wersji na obój solo.

b)  Jeden z utworów:
- R. Schumann - Trzy Romanse
- R. Schumann - Adagio i Allegro

c) W. Lutosławski - Epitafium na obój i fortepian

Utwory I etapu mogą być wykonywane z nut.

 

II ETAP- 3 utwory

a)  Jeden z utworów:
- H. Dutilleux - Sonata
- A. Dorati - Duo Concertante
- G. Jakob - Sonata

b) Jeden z utworów:
- A. Ponchelli - Capriccio
- T. Lalliet  - "Prelude and Variation"
- J. W. Kalliwoda - "Moreau de Salon" op. 228

  c) Utwór napisany specjalnie z okazji konkursu *

Utwory II etapu mogą być wykonywane z nut.

 

III  ETAP  - finałowy z orkiestrą

 

   1. W.A. Mozart - Koncert C- dur KV 314

 

Program III etapu finałowego z orkiestrą należy wykonać z pamięci.

 


K L A R N E T

I  ETAP - 3 utwory

a) A. Szałowski  - Sonatina

b) M Spisak- Concertino ( wersja na klarnet i fortepian)*
                                     * Nuty dostępne - www. nuty.pl
c) Utwór dowolny.  Łączny czas trwania utworów I etapu 20 - 25 minut.

Utwory I etapu mogą być wykonywane z nut.


II  ETAP - 4 utwory

a) Jeden z utworów:

- C. Debbusy - Premiere Rapsodie
- J. Francaix  - Temat z wariacjami

b) Jeden z utworów:
- F. Poulenc  - Sonata
- E. Chausson - Andante et Allegro

c)  Jeden z utworów:
- A. Massager - Solo de concours
- H. Sutermeister - Capriccio na klarnet solo
- I. Strawiński - Trzy utwory na klarnet solo

d) Utwór  napisany specjalnie z okazji konkursu. *

Utwory II etapu mogą być wykonywane z nut.


III  ETAP -  finałowy z orkiestrą

1.  C. M. Weber - II Koncert klarnetowy Es- dur op. 74

 

Program III etapu finałowego z orkiestrą  należy wykonać z pamięci.

 


F A G O T


I  ETAP

  1. Program dowolny, w tym jeden utwór ( oryginalny) napisany na fagot solo. Jeden dowolny utwór wykonany z pamięci. ( czas trwania programu 20 - 25 min).

 

Utwory I etapu mogą być wykonywane z nut z wyjątkiem jednego utworu.


II  ETAP - 3 utwory

a . C. Saint - Saens - Sonata op. 168

b) Jeden z utworów:
- A. Tansman  - Sonatine pour basson et piano
- A. Tansman  - Suite pour basson et piano
- E Bozza   - Nocturne -  Dance pour basson et piano
- H. Dutilleux  - Sarabande et Cortege pour basson et piano
- William Hurlston - Sonata F- dur na fagot i fortepian op. 9
- Gustaw Schreck - Sonata Es- dur

c) Utwór napisany specjalnie z okazji konkursu. *

 

Utwory II etapu mogą być wykonywane z nut


III   ETAP -  finałowy z orkiestrą - 2 utwory

a) C. M. Weber - Andante i rondo węgierskie op. 35 ( należy wykonać z pamięci)
b) M. Spisak - Koncert ( dopuszcza się wykonanie z nut).
 
* dotyczy utworów specjalnie napisanych z okazji konkursu !
Organizatorzy zobowiązują się do przesłania materiałów nutowych utworów obowiązkowych specjalnie napisanych na konkurs do dnia 30.06.2007r.  decyduje data stempla pocztowego).

 

X.

1. Uczestnikom III etapu finałowego mogą być przyznane następujące nagrody w trzech oddzielnych specjalnościach:

- nagroda I w kwocie 12.000,00 zł. oraz złoty medal,
- nagroda II w kwocie  9.000,00 zł. oraz srebrny medal,
- nagroda III w kwocie 5.000,00 zł oraz brązowy medal,
- wyróżnienie w kwocie 3.000,00 zł.
Od nagród potrącony będzie podatek, zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu 27 września 2007r.

2. Niezależnie od ww. nagród, mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe.
3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł "Laureat I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka".

 

XI.

1. Uczestnicy I etapu  otrzymują dyplom uczestnictwa.  
2. Uczestnicy II etapu  otrzymują dyplomy półfinalisty.
3. Wszystkim finalistom przyznany zostanie dyplom finalisty.
4. Dyplomy będą przyznawane tylko w polskiej wersji językowej.

 

XII.

1. Jury ma prawo zmienić układ nagród  z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich podziale.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

XIII.

1.Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom i wyróżnionym podczas koncertu laureatów I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
2.Wszyscy laureaci obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów. Absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.
3.Program koncertu laureatów będzie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z wykonawcami.
4.Laureaci zobowiązani są do wykonania programu wg ustaleń Jury.

 

XIV.

Wszelkie nagrody o charakterze pozaregulaminowym pieniężne i rzeczowe  ufundowane przez instytucje i osoby prywatne należy zgłosić do Dyrektora Artystycznego Konkursu na dzień przed ogłoszeniem wyników II etapu.
Nagrody pieniężne zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów.

 

XV.

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, ma prawo podejmować decyzje Dyrektor Artystyczny Konkursu. Są one nieodwołalne i niezaskarżalne.

Konkurs może być odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później niż do dnia 15 sierpnia 2007 r. W takim przypadku zostaną zwrócone kandydatom wniesione opłaty konkursowe.


Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
proby.jpg3062c78a602b15b8e644466753717cf2
publicznosc.jpg1f6ef594896a61e625a9f98a534dcbc0
spisak statuetka.jpg95dde297d9638d087eea769889712980
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0