Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michał Spisaka

spisak baner.jpg6b6b495ba4e1546fd73bfaa03a36326e
Aktualności Portal Wydarzenia Mapa strony Galerie
grafikaborder
Regulamin Konkursu
30/07/2009
Administrator
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY im. MICHAŁA SPISAKA
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Dąbrowa Górnicza 2009r.

 

REGULAMIN

I.
1. III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej jest organizowany przez Gminę Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która sprawuje także opiekę merytoryczną. Głównym organizatorem i koordynatorem Konkursu z ramienia Gminy jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Konkurs odbędzie się w dniach od 5 - 14 września 2009 r.
2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich i zagranicznych artystów muzyków.
3. Konkurs odbywa się corocznie. W każdym kolejnym roku w innych specjalnościach.


II.
1.Konkurs w roku 2009 jest otwarty dla muzyków urodzonych po 14 września 1980r.
2.W roku 2009 Konkurs będzie odbywał się w trzech oddzielnych specjalnościach:
a. flet
b. saksofon
c. akordeon

III.
Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu zgłoszenia, wypełnione czytelnie drukowanymi literami, w terminie do 01.06.2009r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Sportu
ul. Graniczna 21
41- 300 Dąbrowa Górnicza
tel.+ 48 32 295 67 98, + 48 32 295 68 96
fax + 48 32 295 69 51
e- mail: poczta@konkurs-spisak.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału dostępne na stronie internetowej:
www. konkurs-spisak.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Krótką notę biograficzną (nota, która będzie wykorzystana do wszelkich publikacji związanych z Konkursem, powinna zawierać max. ½ strony maszynopisu (format A4 czcionka 12). Wszelkie nazwy własne winny być podanie w pełnej nazwie np. imiona, nazwiska, nazwy instytucji itp. Powyższa nota bezwzględnie winna być równocześnie przesłana na podany adres e- mailowy: poczta@konkurs-spisak.pl.
2. Kopię dokumentu tożsamości.
3. Jedną aktualną fotografię portretową na błyszczącym papierze (format 9 x 12) do wykorzystania w programie Konkursu i publikacjach prasowych.
4. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 45 Euro lub ich równowartość w PLN, przeliczonej według kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty, przekazanego na konto : Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Wojska Polskiego 52:Bank Śląski O/ Dąbrowa Górnicza nr 23 1050 1272 1000 0022 2901 3418 z dopiskiem „III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka".
Uwaga! W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na akompaniatora należy wpłacić na konto dodatkowo kwotę w wysokości 15 EURO lub ich równowartość w PLN.
5. Zgłoszenie niekompletne oraz po terminie 01.06.2009 r. nie będzie przyjęte.
Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.


IV.
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
2.W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przewidują przeprowadzenie eliminacji wstępnych ( zamkniętych), bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.
3. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu oraz o faktycznym terminie ewentualnych eliminacji wstępnych organizatorzy powiadomią pisemnie lub telefonicznie do dnia 15.07.2009r.
(decyduje data stempla pocztowego).

V.
Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów),
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1.utrwalenie,
2.zwielokrotnienie w każdej technice,
3.wprowadzenie do obrotu handlowego,
4.wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internet lub innej,
5.publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
6.wystawianie,
7.wyświetlanie,
8.najem,
9.dzierżawa,
10.nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,
11.równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez organizatorów Konkursu.


VI.
1.Uczestnicy ponoszą koszty podróży, wyżywienia oraz  zakwaterowania*.
*W przypadku zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, koszt ponosi organizator.
2.Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem na koszt własny. W innym przypadku można zgłosić zapotrzebowanie na akompaniatora równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu, wówczas akompaniatora odpłatnie - w kwocie 15 Euro lub ich równowartości w PLN, zapewnia organizator (dotyczy ewentualnych eliminacji wstępnych oraz I i II etapu).
3.Organizatorzy zapewniają uczestnikom pomieszczenia do ćwiczeń.
4.Uczestnikom dopuszczonym do III etapu zapewnia się odbycie jednej ewentualnie dwóch prób z orkiestrą.


VII.
Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu dzień przed wyznaczonym terminem. (siedziba i jej adres oraz termin ewentualnych eliminacji wstępnych zostaną wskazane w terminie późniejszym w pismach zawiadamiających o przyjęciu zgłoszenia do konkursu ).


VIII.
1. Wszystkie etapy przesłuchań konkursowych będą przeprowadzone publiczne, poza ewentualnymi eliminacjami wstępnymi.
2. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów.
3. Ze względów organizacyjnych, z ważnych powodów, za zgodą Przewodniczącego Jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
4. Do I etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 21 uczestników danej specjalności, do II etapu nie więcej niż 10 uczestników danej specjalności, a do III finałowego nie więcej niż 4 uczestników danej specjalności. W wyjątkowej sytuacji Jury ma prawo zwiększyć ilość o 1 osobę w każdym etapie i specjalności.


IX.

P R O G R A M   K O N K U R S U


F L E T

I ETAP - 3 utwory

1. Georg Philipp Telemann - 12 Fantaisies per il Flauto traverso senza Basso - jedna fantazja do wyboru

* utwór obowiązkowo należy wykonać z pamięci

2. Do wyboru jeden z czterech utworów:
- Pierre Octave Ferroud - Trois piéces pour flûte - nr 3 Toan - Yan „La féte double Cing"
- Paul Hindemith - Acht Stücke
- Jacques Ibert - Piéce por flûte seule
- Eugene Bozza - Image

3. Do wyboru jeden z trzech utworów:
- Alfredo Casella - Sicilienne et Burlesque pour flûte et piano
- Henri Dutilleux - Sonatine pour flûte et piano
- Otar Taktakishvili - Sonata na flet i fortepian

Utwory I etapu mogą być wykonywane z nut, z wyjątkiem utworu Georga Philippa Tellemanna

II ETAP- 3 utwory

1.Do wyboru jeden z trzech utworów:
- Robert Muczyński - Sonata op. 14
- Bohuslav Martinu - Sonata
- Carl Reinecke - Sonata „Undine" op. 167

2. Do wyboru jeden z czterech utworów:
- Paul Taffanel - Fantaisie sur le Freischűtz ( Opera de C. M. von Weber
- François Borne - Fantaisie brillante sur Carmen
- Franz Schubert - Intordukcja, temat i wariacje e- moll op. 160 na temat pieśni „Trockne Blumen" z cyklu „Die schöne Müllerin" (bez powtórek)
- Theobald Böhm - Grande Polonaise op. 16 [b]


3. Utwór napisany specjalnie z okazji konkursu *

Utwory II etapu mogą być wykonywane z nut.

III ETAP - finałowy z orkiestrą

1. Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert D- dur KV 314 z kadencjami

Program III etapu finałowego z orkiestrą obowiązkowo należy wykonać z pamięci.

 

S A K S O F O N

I ETAP - 3 utwory

1. Robert Muczyński - Sonata op. 29
wyd. G. Schirmer

2. Do wyboru jeden z czterech utworów:
- Darius Milhaud - Scaramouche cz. I i II
wyd. Salabert
- Paule Maurice - Tableaux de Provence cz. IV i V
wyd. Lemoire
- Marcel Bitsch - Aubade
wyd. A. Leduc
- Ida Gotkovsky - Brillance cz. I, II, IV
wyd. Francaise de Musique

3. Do wyboru jeden z sześciu utworów na saksofon solo:
- Paul Bonneau - II Caprice en forme de valse
wyd. A. Leduc
- Andre Ameller - Entrée et Danse
wyd. Marcel Combre
- Ryo Noda - Mai
wyd. A. Leduc
- Maciej Małecki - Elegia
wyd. Agencja Autorska Rocznica
- Karlheinz Stockhausen - In Freundschaft
wyd. Stockhausen Verlag
- Jacinto Scelsi - Tre pezzi cz. I, II
wyd. Salabert

Utwory I etapu mogą być wykonywane z nut.

II ETAP - 3 utwory

1. Do wyboru jeden z sześciu utworów:
- Paul Hindemith - Sonate
wyd. Schott)
- Paul Creston - Sonata op. 19
Wyd. Shawnee Press
- Jean Absil - Sonate op. 115
wyd. Lemoire
- Edison Denisov - Sonate ( 1970)
wyd. A. Leduc
- Tokashi Yoshimatsu - Fuzzy Bird Sonata
wyd. Billandot
- Bernhard Heiden - Sonate
wyd. Schott/Associates Music Publishers

2. Do wyboru jeden z czterech utworów:
- Alferd Desenclos - Prelude, Cadence et Finale
Wyd. A. Leduc
- Rene Bernier - Hommage a Sax
wyd. A. Leduc
- Jacques Charpentier - Gavambodi 2
wyd. A. Leduc
- Andre Caplet - Legende
wyd. Jean - Marc Fuzeau
3. Utwór napisany specjalnie z okazji konkursu *

Utwory II etapu mogą być wykonywane z nut.

III ETAP - finałowy z orkiestrą - 2 utwory

1. Jacques Ibert - Concertino da Camera
wyd. A. Leduc
( należy wykonać z pamięci)

2. Florent Schmitt - Legende op. 66
wyd. Durand
( dopuszcza się wykonanie z nut)

 

A K O R D E O N

I ETAP - 4 utwory

1. Bogdan Dowlasz - Postscriptum
wyd. Astra Łódź
2. Domenico Scarlatti - Sonata
wyd. Edition Peters
3. Jan Sebastian Bach - Preludium (toccata, fantazja) i fuga
wyd. Edition Peters

4. Do wyboru jeden z sześciu utworów:
- Ole Schmidt - Toccata nr 1
wyd. Hohner Verlag
- Franck Angelis - Boite a Rythme
wyd. Kompozitor, Sankt Petersburg
- Jürgen Ganzer - Phantasie ' 84
wyd. Ralf Jung Verlag
- Walery Zubicki - Omaggio a Astor Piazzola
wyd. „Muzyczna Ukraina", Kijów
- Wiaczesław Siemionow - „SOS" Caprice nr 2
wyd. Rostov - On - Don
- Wiaczesław Siemionow - Proroczy sen ( Prophetic Dream)
wyd. Rostov - On - Don

Utwory I etapu mogą być wykonywane z nut.

II ETAP - 3 utwory

1. Do wyboru jeden z dziesięciu utworów:
- Anatoli Kusjakow - Winterbildern (Zimnyje zarysowki)
wyd. Intermusik Schmuelling Kamen lub „Muzyka", Moskwa
- Anatoli Kusjakow - Sonata nr 2
wyd. Hans Sikorski, Hamburg
- Władysław Zołotariew - Sonata nr 1b
Dalekowschodnie wydawnictwo, Wladywostok
- Władysław Zołotariew - Sonata nr 2
wyd. „Muzyka", Moskwa
- Anatoli Biełoszycki - Suita nr 3 ( hiszpańska) cz. I, II, V, VI, VII
wyd. Intermusik Schmuelling Kamen
- Wladimir Zubicki - Zeszyt bułgarski
wyd. „Muzyczna Ukraina", Kijów
- Władysław Zołotariew - Suita kameralna
wyd. „Muzyka", Moskwa
- Vołodymyr Runczak - Suita nr 1
wyd. 4'33 Monachium
- Wiaczeslaw Siemionow - Divertimento
wyd. E. Deffner Publications, New York
- Franck Angelis - Suita
wyd. Kompozitor, Sank Petersburg

2. Do wyboru jeden z sześciu utworów:

- Jürgen Loechter - Korelationen
wyd. Intermusic Schmülling Kamen
- Zofia Gubajdulina - De Profundis
wyd. „Muzyka", Moskwa
- Andrzej Krzanowski - Sonata
PWM Kraków
- Edward Bogusławski - Continuo II na akordeon solo
wyd. E. Deffner Publ. New York
- Arne Nordheim - Flashing
wyd. Edition Wilhelm Hansen
- Petri Makkonen - The flight beyonod the time
wyd. Finnish Accordion Institute

3. Andrzej Tuchowski - Te lucis ante terminum
wyd. Edition Astra - Łódź)

Utwory II etapu mogą być wykonywane z nut

III ETAP - finałowy z orkiestrą

Bogdan Dowlasz - Koncert na akordeon i małą orkiestrę
wyd. Edition Astra - Łódź)

Program III etapu finałowego z orkiestrą należy wykonać z pamięci.

* dotyczy utworów specjalnie napisanych z okazji konkursu!

Organizatorzy zobowiązują się do przesłania materiałów nutowych utworów specjalnie napisanych na konkurs ( flet, saksofon) do dnia 30.06.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).

X.
1. Uczestnikom III etapu finałowego mogą być przyznane następujące nagrody:
- nagroda I w kwocie 12.000,00 zł oraz złoty medal,
- nagroda II w kwocie 9.000,00 zł oraz srebrny medal,
- nagroda III w kwocie 5.000,00 zł oraz brązowy medal,
- wyróżnienie w kwocie 3.000,00 zł
Od nagród potrącony będzie podatek, zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu 14 września 2009r.
2. Niezależnie od ww. nagród, mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe.
3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł „Laureat III Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka".

XI.
1. Uczestnicy I etapu otrzymują dyplom uczestnictwa.
2. Uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy półfinalisty.
3. Wszystkim finalistom przyznany zostanie dyplom finalisty.
4. Dyplomy będą przyznawane tylko w polskiej wersji językowej.


XII.
1. Jury ma prawo zmienić układ nagród z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich podziale.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.


XIII.
1.Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom i wyróżnionym podczas Koncertu Laureatów III Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
2.Wszyscy laureaci obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w Koncercie Laureatów. Absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.
3.Program Koncertu Laureatów będzie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z wykonawcami.
4.Laureaci zobowiązani są do wykonania programu wg ustaleń Jury.


XIV.
Wszelkie nagrody o charakterze pozaregulaminowym pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne należy zgłosić do Dyrektora Artystycznego na dzień przed ogłoszeniem wyników II etapu. Nagrody pieniężne zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów.

XV.
We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, ma prawo podejmować decyzje Dyrektor Artystyczny. Są one nieodwołalne i niezaskarżalne.
Konkurs może być odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2009r. W takim przypadku zostaną zwrócone kandydatom wniesione opłaty konkursowe.

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
proby.jpgb48cd500afc091bcc240a33950840b58
publicznosc.jpg3690928a29bfebf9cf9cf37bf97ffa2d
spisak statuetka.jpgc0bc188ecbf0a2fad35376d5b543d685
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0